KONCEPCE OCHRANY DCCS, S.R.O. PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVANÍM TERORISMU

1.ÚVOD

Společnost DCCS, s.r.o., odštěpný závod (dále jen „DCCS") vydává tuto Koncepci ochrany DCCS, s.r.o., organizační složka, proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ("Koncepce ochrany") s cílem zabránit zneužití společnosti před legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Koncepce ochrany formuluje základní principy strategie DCCS v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, přičemž při zpracování Koncepce ochrany DCCS pečlivě zvážila charakter svých obchodních činností, včetně struktury klientů a jejich rizikového profilu, rozsah činností a druhů produktů, geografické rizika, jakož i své distribuční kanály, a vyhodnotila jich v kontextu s nimi souvisejících rizik v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Prevence proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a možným zneužitím DCCS a jejích produktů na tyto účely je významnou organizační prioritou, ke které DCCS přistupuje s maximální vážností, přičemž jakékoliv možné situace vykazující znaky těchto protiprávních aktivit hodnotí přísně s cílem v maximální možné míře eliminovat jakékoliv potenciální související rizika.

V rámci Koncepce ochrany současně DCCS důsledně implementuje všechny aplikovatelné právní předpisy, ale i metodické pokyny České národní banky, zda doporučené mezinárodní standardy, přičemž právní rámec, který DCCS uplatňuje, pozůstává zejména ze :

  • zákona č. 253/2008 ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který implementuje relevantní předpisy Evropské unie v této oblasti, zejména Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES;
  • zákona č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí ve znění pozdějších předpisů, jakož i přímo aplikovatelných předpisů Evropské unie v této oblasti, či jiných předpisů o mezinárodních sankcích pro účely zabezpečení, udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv, boje proti terorismu a šíření zbraní hromadného ničení a dosahování cílů společné bezpečnostní a zahraniční politiky EU a Charty OSN;
  • vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
  • úředního sdělení České národní banky ze dne 26. května 2009 k některým požadavkům na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (uznávané AML standardy);
  • metodických pokynů Finančního analytického úřadu.
     

2.JEDNOZNAČNÉ ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Za účelem splnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů a účinné ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu společnost především definovala jednoznačné nitro-organizační pravidla, a to prostřednictvím:

  • organizační struktury zajišťující efektivní a nezávislý výkon činností v oblasti ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu, v níž je řádným a přehledným způsobem definována pravomoc zaměstnanců DCCS v této oblasti, jakož i s ní související práva a povinnosti, a
  • Programu vlastních činností zaměřených proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ochraně před financováním terorismu („Program AML"), jakož i dalších interních právních předpisů v této oblasti, které podrobně popisují realizaci opatření k prevenci a odhalování případných pokusů o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu na různých úrovních a s nímž jsou v potřebném rozsahu seznámeni všichni zaměstnanci DCCS.

DCCS má vytvořen systém realizace školení zaměstnanců v oblasti prevence proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu, v jejímž rámci je každý nový zaměstnanec vyškolen na plnění povinností v této oblasti, přičemž každoročně probíhá školení zaměstnanců s cílem, aby měli všechny potřebné informace a znalosti nezbytné pro plnění jejich povinností v souvislosti s ochranou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

3.POZNEJ SVÉHO KLIENTA A HODNOCENÍ RIZIK

DCCS provádí důsledné zjišťování údajů o svých klientech relevantních z pohledu ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v jejímž rámci sbírá v potřebném rozsahu údaje potřebné k jednoznačné identifikaci klienta a její ověření, identifikaci skutečného majitele a její ověření (včetně zjištění vlastnické struktury a řídicí struktury klienta, který je právnickou osobou nebo sdružením majetku), získání informací o účelu a plánované povaze obchodního vztahu, zjištění, zda klient nebo skutečný majitel klienta je politicky exponovanou osobou nebo sankcionovanou osobou, případně dalších údajů v závislosti na hodnocení rizika tohoto klienta.

DCCS má zavedený systém hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu. Rizika jsou vyhodnocována ve vztahu ke každému klientovi a na základě jejich vyhodnocení je zajišťována přiměřená péče ve vztahu ke každému klientovi. Postupy při posuzování klientů a jejich obchodních operací jsou založeny na základě rizikově orientovaného přístupu a hodnocení zohledňujícího míru poznání klienta, charakter produktů využívaných klientem a úroveň péče odpovídající jeho rizikovému profilu.

V souladu s regulačními požadavky DCCS provádí v pravidelných časových intervalech i aktualizaci získaných údajů o klientech a na základě nových poznatků i přehodnocení jejich rizikového profilu.

4.POSUZOVÁNÍ OBCHODŮ

DCCS implementovala účinný mechanismus zaměřený na zjišťování situací a obchodů, jejichž cílem je legalizovat výnosy z trestné činnosti nebo financovat terorismus. Za tímto účelem odborně vyškolení zaměstnanci na základě získaných údajů a znalostí o klientovi posuzují důsledně každý obchodní vztah, a to před jeho uzavřením, jakož i během jeho trvání. DCCS současně během trvání obchodního vztahu s klientem vykonává i průběžný monitoring prováděných platebních operací prostřednictvím specializovaných softwarových nástrojů.

DCCS plní povinnosti vyplývající ze zákonů, které ukládají povinnosti v oblasti mezinárodních sankcí zajišťujících mír a bezpečnost. Na základě něj před i během trvání obchodního vztahu s klientem identifikuje za využití specializovaných nástrojů a služeb, zda klient není veden na sankčním seznamu. DCCS má rovněž implementována pravidla, která definují postupy zaměstnanců pokud jsou vůči klientovi nebo vůči kterékoliv s ním souvisejících osob uplatňované mezinárodní sankce nebo se uplatňovaná mezinárodní sankce týká obchodování s konkrétními státy nebo se zbožím či službami.

5.ZJIŠŤOVÁNÍ A HLÁŠENÍ NEOBVYKLÝCH OBCHODNÍCH OPERACÍ

DCCS věnuje zvláštní pozornost všem složitým, neobvykle velkým obchodem a všem obchodem s neobvyklou povahou, které nemají zřejmý ekonomický účel nebo zřejmý zákonný účel, s cílem v maximální možné míře prozkoumat účel těchto obchodů. V případě zjištění jakýchkoliv podezřelých okolností mě DCCS jednoznačně definovaná pravidla, na jejímž základě zaměstnanec, který ve spojitosti s obchodní operací identifikoval podezření, provede interní hlášení a předá potřebné informace specializovaným zaměstnancům, kteří obchodní operaci vyhodnotí podle definovaných standardů a pravidel z hlediska její neobvyklosti. Všechny obchodní operace, které jsou posouzeny jako neobvyklé, jsou neprodleně zákonem stanoveným způsobem ohlášeny na Finanční analytický úřad.

6.SYSTÉM VNITŘNÍ KONTROLY

V souladu s regulačními požadavky má DCCS zaveden účinný systém vnitřní kontroly, přičemž povinnosti související s vnitřní kontrolou se týkají všech úrovní organizační struktury společnosti, které vykonává dohled i nad plněním povinností DCCS a jednotlivých zaměstnanců v oblasti ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu. V rámci uvedeného systému vnitřní kontroly je minimálně jednou ročně prováděna zaměstnancům odpovědným za výkon vnitřní kontroly specializovaná kontrola plnění a dodržování Programu AML a jiných vnitřních předpisů v této oblasti, v jejímž rámci se ověřují přijaté postupy pro účely ochrany před legalizací nebo financováním terorismu, jakož i výkon povinností zaměstnanci.

Výše uvedené základní principy a zásady Koncepce ochrany jsou rozpracovány a konkretizovány v interních předpisech za účelem podrobného popisu realizace opatření k prevenci a odhalování pokusů o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Nejdůležitějším interním předpisem, kterým je Koncepce ochrany prováděna, je Program AML. Koncepce ochrany a postupy rozpracované v interních předpisech z ní vyplývající jsou platné a závazné pro všechny zaměstnance DCCS.

DCCS, s.r.o.

Schváleno a zveřejněno: 30.11.2020

© 2023 DCCS, s.r.o.